Adatszolgáltatási időpontok

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

 

Légszennyező telephelyek vonatkozó adatszolgáltatás - tárgyévet követő március 31-ig

Az ózonréteget károsító anyagokra vonatkozó adatszolgáltatás - tárgyévet követő március 31-ig

Motorbenzin tároló tartályokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség - üzembe helyezéssel egy időben

 

 

Légszennyező telephelyek levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatásai

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló módosított 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet 16. §-a kimondja, hogy a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi helyhez kötött, levegőterhelést okozó pontforrásra (amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel egyértelműen meghatározhatók) illetve a környezetvédelmi hatóság által határozatban előírt bejelentés köteles diffúz forrásra az üzemeltető köteles adatokat szolgáltatni a környezetvédelmi hatóság számára ( alapbejelentés és légszennyezés mértéke éves jelentés ).

 

Bejelentésre kötelezett légszennyező pontforrások :  

  • technológiához tartozó elszívó, szellőző kürtők
  • 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meghaladó tüzelő- és egyéb kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések kéményei
  •  az oktatási, egészségügyi és szociális intézményeknél illetve a háztartási tevékenység esetén 500 kW névleges bemenő hőteljesítményt meghaladó tüzelő- és egyéb kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések kéményei

 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL)

Az új légszennyező pontforrásokra az alapbejelentést a használatbavételi engedély kérelemmel együtt kell teljesíteni.
Az adatlapok adatainak megváltozása esetén üzemeltető köteles a bekövetkezett változásokat 60 napon belül az alapbejelentő lapon bejelenteni.

 

Légszennyezés mértéke éves jelentés (LM)

A bejelentésre kötelezett légszennyező pont- és diffúz források tényleges szennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévet követő március 31-ig légszennyezés mértéke adatlapon éves bejelentést kell tenni.
A bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség nyomtatványon (űrlapokon) teljesíthető.
A helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság-védelmi alap- és változásjelentéséhez (LAL), valamint a légszennyező források éves adatainak (LM) bejelentéséhez szükséges adatlapok és a kitöltési útmutatók a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapjáról letölthetők .
Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a nyilvántartási rendszereivel, a mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős 

 

Az ózonréteget károsító anyagokra vonatkozó adatszolgáltatás

Az ózonréteget károsító anyagokról szóló, módosított 94/2003. (VII.2.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint a szabályozott anyagokból, valamint a helyettesítésükre használt HFC-k évente 100 kg/év feletti mennyiséget felhasználóknak a tárgyévet követő év március 31-ig adatot kell szolgáltatnia a telephely szerint illetékes felügyelőségnek a rendelet 7. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.
A szabályozott anyagokat a rendelet 1. számú melléklete, a szabályozott anyagok helyettesítésére alkalmas szénhidrogén vegyületeket ( HFC-k ) a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 

Motorbenzin tároló tartályokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség

A motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor keletkező szénhidrogén emisszió korlátozásáról szóló, módosított 9/1995. (VIII.31.) KTM rendelet előírása szerint a motorbenzinből évente 100 m3-t vagy ennél többet forgalmazó üzemanyagtöltő állomások motorbenzin tároló tartályait, továbbá az 1 m3 és az ezt meghaladó térfogatú helyhez kötött motorbenzin tároló tartályokat az üzemeltetőnek az üzembe helyezéssel egy időben be kell jelentenie a 11/1994.(III.25.) IKM rendelet 1. számú melléklete szerinti bejelentőlapnak a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőséghez történő megküldésével.

A bejelentőlapon vagy a kísérőlevélen kérjük feltüntetni a motorbenzin tároló tartály üzemeltetőjének adatait is (név, cím, levelezési cím).

 

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség


websas.hu